به ddddd12 خوش آمدید ادبی ؛ اجتماعی ؛ فرهنگی ؛ علمی http://dddd12.ir 2018-12-16T08:55:50+01:00 text/html 2018-12-11T04:02:52+01:00 dddd12.ir رد باران http://dddd12.ir/post/396 <div align="center"><div align="center"><p class="ql-align-center ql-direction-rtl">رد باران مانده بر رخسار ماهت</p> <p class="ql-align-center ql-direction-rtl">طعم دریا می دهد جنس نگاهت</p> <p class="ql-align-center ql-direction-rtl">اختران در مژه هایت لانه كردند</p> <p class="ql-align-center ql-direction-rtl">خفته خورشید روی چشمان سیاهت</p> <p class="ql-align-center ql-direction-rtl">از وجودت بوی رضوان می تراود</p> <p class="ql-align-center ql-direction-rtl">مخزن اسرار گل هاست خیمه گاهت</p> <p class="ql-align-center ql-direction-rtl">شانه ات امن از برای سر سپردن</p> <p class="ql-align-center ql-direction-rtl">وه چه آرامم من اینك در پناهت</p> <p class="ql-align-center ql-direction-rtl">تار زلفت همصدا و همنوای عندلیبان</p> <p class="ql-align-center ql-direction-rtl">دستی از غیب می زند گویا سه گاهت</p><p class="ql-align-center ql-direction-rtl">( پالیزبان )</p><p class="ql-align-center ql-direction-rtl">https://khiyalvareh.persianblog.ir<br></p></div> </div> text/html 2018-12-05T01:26:46+01:00 dddd12.ir نشانه ای از آخر الزمان http://dddd12.ir/post/398 <div style="text-align: center;"><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; background-color: rgb(237, 237, 237);"><div class="video-time">01:00</div><div><a class="text-danger" title="نشانه ای از آخر الزمان" href="https://www.namasha.com/v/Xo2a3cfl" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;">نشانه ای از آخر الزمان</a></div><div class="text-muted">یک آیه از کتاب مقدس عهد قدیم می گوید:زمانی که</div><div class="text-muted">پرنده روی دیوار مقدس امنیت ندارد و مار به آن حمله می کند .....</div><div class="text-muted">منجی ظهور خواهد کرد این اتفاق در پاییز 1397 افتاده است</div><div class="text-muted"><a href="https://www.namasha.com/v/Xo2a3cfl" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;">https://www.namasha.com/v/Xo2a3cfl</a></div></div><p style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; background-color: rgb(237, 237, 237);"><img class="img-responsive" src="https://s9.namasha.com/images/preview/7179444622-320x180.jpg" alt="نشانه ای از آخر الزمان"></p><p style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; background-color: rgb(237, 237, 237);">&nbsp;</p></div> text/html 2018-09-23T05:35:30+01:00 dddd12.ir عزاداری محرم ۹۷ بهاباد یزد http://dddd12.ir/post/395 <div align="center"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav"><li role="presentation" class="active"><a href="http://www.namasha.com/dd12">خانه</a></li></ul> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7172687632"> <a href="http://www.namasha.com/v/oGo4nD7B" title="محرم ۹۷ مسجدصاحب الزمان (عج )روزتاسوعا گلزارشهدای گمنام بهاباد یزد" class="video-thumbnail"> <img src="http://s8.namasha.com/images/preview/7172687632-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">04:39</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/oGo4nD7B" title="محرم ۹۷ مسجدصاحب الزمان (عج )روزتاسوعا گلزارشهدای گمنام بهاباد یزد" class="text-danger" style="font-size: 10pt">محرم ۹۷ مسجدصاحب الزمان (عج )روزتاسوعا</a><br><br><a href="http://www.namasha.com/v/oGo4nD7B" title="محرم ۹۷ مسجدصاحب الزمان (عج )روزتاسوعا گلزارشهدای گمنام بهاباد یزد" class="text-danger" style="font-size: 10pt">گلزارشهدای گمنام بهاباد یزد</a> <div class="text-muted"><br></div> </div> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7172686983"> <a href="http://www.namasha.com/v/qdJ3OWYU" title="محرم ۹۷ مسجدصاحب الزمان (عج )روزتاسوعا گلزارشهدای گمنام بهاباد یزد" class="video-thumbnail"> <img src="http://s8.namasha.com/images/preview/7172686983-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">02:18</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/qdJ3OWYU" title="محرم ۹۷ مسجدصاحب الزمان (عج )روزتاسوعا گلزارشهدای گمنام بهاباد یزد" class="text-danger" style="font-size: 10pt">محرم ۹۷ مسجدصاحب الزمان (عج )روزتاسوعا گلزارشهدای گمنام بهاباد یزد</a> <div class="text-muted"><br></div> </div> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7172581505"> <a href="http://www.namasha.com/v/UbMPwNLD" title="عزاداری جوانان قمربنی هاشم درشب تاسوعا مسجدجامع( نوحه خوان محمدنظری) بهاباد یزد محرم نود و هفت" class="video-thumbnail"> <img src="http://s7.namasha.com/images/preview/7172581505-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">02:29</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/UbMPwNLD" title="عزاداری جوانان قمربنی هاشم درشب تاسوعا مسجدجامع( نوحه خوان محمدنظری) بهاباد یزد محرم نود و هفت" class="text-danger" style="font-size: 10pt">عزاداری جوانان قمربنی هاشم درشب تاسوعا مسجدجامع</a><br><br><a href="http://www.namasha.com/v/UbMPwNLD" title="عزاداری جوانان قمربنی هاشم درشب تاسوعا مسجدجامع( نوحه خوان محمدنظری) بهاباد یزد محرم نود و هفت" class="text-danger" style="font-size: 10pt">( نوحه خوان محمدنظری) بهاباد یزد محرم نود و هفت</a> <div class="text-muted"><br></div> </div> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7172385799"> <a href="http://www.namasha.com/v/lG1akb25" title="عزاداری محرم ۹۷بهاباد یزد" class="video-thumbnail"> <img src="http://s7.namasha.com/images/preview/7172385799-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">03:55</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/lG1akb25" title="عزاداری محرم ۹۷بهاباد یزد" class="text-danger" style="font-size: 10pt">عزاداری محرم ۹۷بهاباد یزد</a> <div class="text-muted"><br></div> </div> </div> <a href="http://www.namasha.com/v/EGBvp5wr" title="عزاداری محرم ۹۷ بهاباد یزد" class="video-thumbnail"> <img src="http://s7.namasha.com/images/preview/7172384301-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">03:46</div> </a> <br><a href="http://www.namasha.com/v/EGBvp5wr" title="عزاداری محرم ۹۷ بهاباد یزد" class="text-danger" style="font-size: 10pt">عزاداری محرم ۹۷ بهاباد یزد</a><br><br>================<br><a href="http://www.namasha.com/dd12" target="_blank" title="">http://www.namasha.com/dd12</a><br><br><a href="http://www.namasha.com/moharram" target="_blank" title=""><br>http://www.namasha.com/moharram</a><br>-----------------------------<br></div> text/html 2018-08-21T06:01:12+01:00 dddd12.ir تصاویر خاطره تابستان 97 http://dddd12.ir/post/399 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><table border="0" width="100%" class="Post" cellspacing="5" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(245, 244, 243);"><tbody><tr><td class="Text" colspan="2" style="font-size: 9pt; line-height: 18px;"><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8337859434/%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B102.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8337859434/%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B102.jpg"><br>-----------<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8337859284/333.jpeg" alt="http://s9.picofile.com/file/8337859284/333.jpeg"><br>-------------</div></td></tr></tbody></table></div> text/html 2018-07-18T12:29:39+01:00 dddd12.ir مناسک و احکام حج استاد ملانوری http://dddd12.ir/post/394 <div align="center"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav"><li role="presentation" class="active"><a href="http://www.namasha.com/dd12">خانه</a></li></ul> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7165203224"> <a href="http://www.namasha.com/v/KsLdVFmq" title="مناسک و احکام حج استاد ملانوری=01" class="video-thumbnail"> <img src="http://s6.namasha.com/images/preview/7165203224-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">14:24</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/KsLdVFmq" title="مناسک و احکام حج استاد ملانوری=01" class="text-danger" style="font-size: 10pt">مناسک و احکام حج استاد ملانوری=01</a> <br></div><div><br></div><div><div class="text-muted"><br></div> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7165193973"> <a href="http://www.namasha.com/v/BfO1dzRp" title="مناسک و احکام حج استاد ملانوری=02" class="video-thumbnail"> <img src="http://s7.namasha.com/images/preview/7165193973-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">11:45</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/BfO1dzRp" title="مناسک و احکام حج استاد ملانوری=02" class="text-danger" style="font-size: 10pt">مناسک و احکام حج استاد ملانوری=02</a> <div class="text-muted"><br></div> </div> </div></div><div><br> </div> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7165197632"> <a href="http://www.namasha.com/v/xnVXiWKN" title="مناسک و احکام حج استاد ملانوری =03" class="video-thumbnail"> <img src="http://s8.namasha.com/images/preview/7165197632-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">16:31</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/xnVXiWKN" title="مناسک و احکام حج استاد ملانوری =03" class="text-danger" style="font-size: 10pt">مناسک و احکام حج استاد ملانوری =03</a></div><div><br></div><div><br></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7165192468"> <a href="http://www.namasha.com/v/VfPWd2fm" title="مناسک و احکام حج استاد ملانوری=04" class="video-thumbnail"> <img src="http://s7.namasha.com/images/preview/7165192468-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">14:31</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/VfPWd2fm" title="مناسک و احکام حج استاد ملانوری=04" class="text-danger" style="font-size: 10pt">مناسک و احکام حج استاد ملانوری=04</a> <br></div><div><br></div><div><br> </div> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7165190535"> <a href="http://www.namasha.com/v/BlVNcbdd" title="مناسک و احکام حج استاد ملانوری=05" class="video-thumbnail"> <img src="http://s7.namasha.com/images/preview/7165190535-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">19:56</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/BlVNcbdd" title="مناسک و احکام حج استاد ملانوری=05" class="text-danger" style="font-size: 10pt">مناسک و احکام حج استاد ملانوری=05</a> <div class="text-muted"><br></div><div class="text-muted"><br></div> </div> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7165188709"> <a href="http://www.namasha.com/v/AAXDpgoT" title="مناسک و احکام حج استاد ملانوری=06" class="video-thumbnail"> <img src="http://s8.namasha.com/images/preview/7165188709-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">20:05</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/AAXDpgoT" title="مناسک و احکام حج استاد ملانوری=06" class="text-danger" style="font-size: 10pt">مناسک و احکام حج استاد ملانوری=06</a> </div></div></div> text/html 2018-07-18T07:21:51+01:00 dddd12.ir دی وی دی زایر http://dddd12.ir/post/393 <div align="center"><div style="text-align: center;"><font size="1"><span style="font-weight: bold;"><font size="4">با سلام دوستانی که دی وی دی زایر را در اختیار دارند</font></span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><span style="font-weight: bold;"><font size="4"><br></font></span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><span style="font-weight: bold;"><font size="4"> ولی بر روی دستگاهشان نصب نمی شود </font></span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><span style="font-weight: bold;"><font size="4"><br></font></span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><span style="font-weight: bold;"><font size="4">با راست کلیک بر روی درایو آن و انتخاب گزینه باز کردن در پنجره جدید ٬ </font></span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><span style="font-weight: bold;"><font size="4"><br></font></span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><span style="font-weight: bold;"><font size="4">مسیر فیلمهای موبایلی را که در تصویر آمده دنبال نمایند</font><br><font size="4"><br>DVDZaaer-Mobile-Mobile-amozesh<br><br>-------------</font></span></font><font size="4"><br></font></div><br><p style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8331778968/zaer.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8331778968/zaer.jpg" style="width: 682px; height: 231px;"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8331778992/zaer2.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8331778992/zaer2.jpg" style="width: 692px; height: 558px;"></p> برچسب‌ها: <a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/Zaaer-Mobile-Mobile">Zaaer-Mobile-Mobile</a>، <a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/دی-وی-دی-زایر">دی وی دی زایر</a>، </div> text/html 2018-07-16T13:09:03+01:00 dddd12.ir محرمات احرام در مناسک حج http://dddd12.ir/post/392 <div align="center"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav"><li role="presentation" class="active"><a href="http://www.namasha.com/dd12">خانه</a></li></ul> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7164903117"> <a href="http://www.namasha.com/v/1oOVYp3Z" title="محرمات احرام در مناسک حج" class="video-thumbnail"> <img src="http://s6.namasha.com/images/preview/7164903117-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">21:11</div> </a> <div><br> </div><div><a href="http://www.namasha.com/v/1oOVYp3Z" target="_blank">http://www.namasha.com/v/1oOVYp3Z</a></div><div><br></div><div><a href="http://www.namasha.com/dd12" target="_blank" title="">http://www.namasha.com/dd12</a></div><div> <div class="text-muted"><br></div><div class="text-muted">محرمات احرام برای مردان بیشتر است بیشتر محرمات کفاره دارد که اغلب قربانی کردن گوسفندیا شتر است </div> </div> </div></div> text/html 2018-06-26T02:14:43+01:00 dddd12.ir آموزش مناسک حج http://dddd12.ir/post/391 <div align="center"><div align="center">با سلام خاطرات تابستان ۹۷&nbsp; <br></div><div align="center"><br></div><div align="center">الهی هب لی کمال الانقطاع الیک <br></div><div align="center"><br></div><div align="center">آموزش مناسک حج<br></div><br><font size="6">https://gap.im/@dddd12</font></div><div align="center"><br><font size="6"> </font><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav" style="text-align: center;"><li role="presentation" class="active"><a href="http://www.namasha.com/dd12">خانه</a></li></ul> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7164790642" style="text-align: center;"> <a href="http://www.namasha.com/v/34kUmkLp" title="آموزش مناسک حج" class="video-thumbnail"> <img src="http://s7.namasha.com/images/preview/7164790642-320x180.jpg" class="img-responsive"> <div class="video-time">18:07</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/34kUmkLp" title="آموزش مناسک حج" class="text-danger" style="font-size: 10pt;">آموزش مناسک حج</a> </div> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7164790428" style="text-align: center;"> <a href="http://www.namasha.com/v/vP34oTF6" title="آموزش مناسک حج" class="video-thumbnail"> <img src="http://s8.namasha.com/images/preview/7164790428-320x180.jpg" class="img-responsive"> <div class="video-time">18:18</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/vP34oTF6" title="آموزش مناسک حج" class="text-danger" style="font-size: 10pt;">آموزش مناسک حج</a> </div> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7164790321" style="text-align: center;"> <a href="http://www.namasha.com/v/yatacQ1p" title="آموزش مناسک حج" class="video-thumbnail"> <img src="http://s7.namasha.com/images/preview/7164790321-320x180.jpg" class="img-responsive"> <div class="video-time">08:37</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/yatacQ1p" title="آموزش مناسک حج" class="text-danger" style="font-size: 10pt;">آموزش مناسک حج</a> </div> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7164790214" style="text-align: center;"> <a href="http://www.namasha.com/v/gTyUWOGk" title="آموزش مناسک حج" class="video-thumbnail"> <img src="http://s7.namasha.com/images/preview/7164790214-320x180.jpg" class="img-responsive"> <div class="video-time">08:51</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/gTyUWOGk" title="آموزش مناسک حج" class="text-danger" style="font-size: 10pt;">آموزش مناسک حج</a> </div> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7164790107" style="text-align: center;"> <a href="http://www.namasha.com/v/DCHpLqQa" title="آموزش مناسک حج" class="video-thumbnail"> <img src="http://s6.namasha.com/images/preview/7164790107-320x180.jpg" class="img-responsive"> <div class="video-time">11:57</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/DCHpLqQa" title="آموزش مناسک حج" class="text-danger" style="font-size: 10pt;">آموزش مناسک حج</a></div><div><br> </div> </div> برچسب‌ها: <a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/آموزش-مناسک-حج">آموزش مناسک حج</a> </div> text/html 2018-06-14T06:44:45+01:00 dddd12.ir پایتخت http://dddd12.ir/post/390 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#660000" face="Mihan-Yekan"><b>هر چه فکر کردم سریال&nbsp;پایتخت چی داره به جایی نرسیدم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#660000" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#660000" face="Mihan-Yekan"><b>قسمت هایی را که من دیدم &nbsp;یا دیگران را ضایع می کرد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#660000" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#660000" face="Mihan-Yekan"><b>یا فرهنگ ایرانی را بر باد می داد</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-04-24T03:39:29+01:00 dddd12.ir نابودی اسراییل http://dddd12.ir/post/389 <div align="center"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav"><li role="presentation" class="active"><a href="http://www.namasha.com/dd12">خانه</a></li></ul> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7156399030"> <a href="http://www.namasha.com/v/5mp8nByT" title="نابودی اسراییل" class="video-thumbnail"> <img src="http://s6.namasha.com/images/preview/7156399030-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">01:02</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/5mp8nByT" title="نابودی اسراییل" class="text-danger" style="font-size: 10pt">نابودی اسراییل</a> <div class="text-muted"><br></div> </div> </div></div> text/html 2018-04-24T02:48:37+01:00 dddd12.ir گفتم گل می گیرم باور نکردید http://dddd12.ir/post/388 <div align="center"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav"><li role="presentation" class="active"><a href="http://www.namasha.com/dd12">خانه</a></li></ul> <a href="http://www.namasha.com/v/QStgqBLe" title="گفتم گل می گیرم باور نکردید" class="video-thumbnail"> <img src="http://s6.namasha.com/images/preview/7156398602-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">01:45</div> </a> <a href="http://www.namasha.com/v/QStgqBLe" title="گفتم گل می گیرم باور نکردید" class="text-danger" style="font-size: 10pt">گفتم گل می گیرم باور نکردید</a></div> text/html 2018-04-16T12:04:06+01:00 dddd12.ir اجرای فوق العاده دختران آلمانی در مدح خاتم الانبیا حضرت محمد (ص) http://dddd12.ir/post/387 <div align="center"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav"><li role="presentation" class="active"><a href="http://www.namasha.com/dd12">خانه</a></li></ul> <a href="http://www.namasha.com/v/K6dpwoAz" title="اجرای فوق العاده دختران آلمانی در مدح خاتم الانبیا حضرت محمد (ص)" class="video-thumbnail"> <img src="http://s6.namasha.com/images/preview/7155739030-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">04:06</div> </a> <a href="http://www.namasha.com/v/K6dpwoAz" title="اجرای فوق العاده دختران آلمانی در مدح خاتم الانبیا حضرت محمد (ص)" class="text-danger" style="font-size: 10pt">اجرای فوق العاده دختران آلمانی در مدح خاتم الانبیا حضرت محمد (ص)</a></div> text/html 2018-02-25T03:30:20+01:00 dddd12.ir نخستین باغ عمودی غرب آسیا http://dddd12.ir/post/385 <div align="center"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav"><li role="presentation" class="active"><a href="http://www.namasha.com/dd12">خانه</a></li></ul> <a href="http://www.namasha.com/v/JgPzbyjG" title="نخستین باغ عمودی غرب آسیا" class="video-thumbnail"> <img src="http://s7.namasha.com/images/preview/7151201933-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">00:49</div> </a> <a href="http://www.namasha.com/v/JgPzbyjG" title="نخستین باغ عمودی غرب آسیا" class="text-danger" style="font-size: 10pt">نخستین باغ عمودی غرب آسیا</a><br><br>درحالیکه منطقه غرب آسیا دربحران آب به سر میبرد شهرداری شیراز،باغهای عمودی مدرن<br><br>&nbsp;طراحی کرده که با بازیافت آب خاکستری برجها وسیستم هیدروپونیک آبیاری شود<br></div> text/html 2018-02-03T11:58:29+01:00 dddd12.ir تصاویر مهدوی عج=05 http://dddd12.ir/post/384 <div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8317903676/entezaremaammahdi_11.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8317903676/entezaremaammahdi_11.jpg" class="shrinkToFit" style="width: 468px; height: 552px;"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8317903650/entezaremaammahdi_10.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8317903650/entezaremaammahdi_10.jpg" class="shrinkToFit" style="width: 464px; height: 601px;"></div> text/html 2017-12-11T11:20:36+01:00 dddd12.ir تصاویر مهدوی عج=04 http://dddd12.ir/post/379 <div align="center"> <p> </p><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8311520168/entezaremaammahdi_09.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8311520168/entezaremaammahdi_09.jpg" class="shrinkToFit" width="509" height="509"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8311520134/entezaremaammahdi_08.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8311520134/entezaremaammahdi_08.jpg" class="shrinkToFit" width="500" height="500"></div> </div>